VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností DSP Kometa Brno, z.s. (dále jen organizátor) a fyzickou osobou či právnickou osobou (klient), která využívá nabízené služby.

Organizátor: DSP Kometa Brno, z.s.

U Lípy Svobody 1, 620 00 Brno, IČO: 26552485

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48464

Součásti VOP je i informace o zpracování a ochraně osobních údajů a souhlas klientů se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR).

1.  AKTIVITY POŘÁDANÉ ORGANIZÁTOREM

  1. TANEČNÍ SOUTĚŽ

Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu programu a harmonogramu akce. Klienti budou o změnách informování na stránkách www.dancesportpro.cz/

1.1.1  STARTOVNÉ

Odesláním registračního formuláře s tím, že organizátor nabízí možnost platby předem nebo na místě. Pokud se klient rozhodne pro platbu předem a následně se akce nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, organizátorovi nevzniká povinnost poplatek za startovné vrátit.

Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu, či přesunutí akce ze závažných důvodu bez nároku klienta na finanční náhradu.

1.1.2  VSTUPNÉ

Vstupné lze zakoupit, či rezervovat na portálu www.dancesportpro.cz/. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu a programu akce, či přesunutí akce ze závažných důvodu bez nároku klienta na finanční náhradu. Organizátor nabízí možnost platby předem, nebo na místě. Pokud se klient rozhodne pro platbu předem a následně se akce nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, organizátorovi nevzniká povinnost poplatek za vstupné vrátit.

1.1.3  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vstupné a startovné lze zakoupit několika způsoby:

  • Online platební brána na webu www.dancesportpro.cz/ – vybrané elektronické možnosti plateb dle poskytovatele platební brány
  • Bankovním převodem – na bankovní účet organizátora číslo 2302100700/2010 se symboly platby dle přihlášky startovného či objednávky vstupného
  • Hotově – v den konání akce, bude umožněn nákup vstupného a startovného na místě konání akce

Odesláním objednávky na webu se klient zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto VOP. Cena uvedená na webu organizátora je finální.

Při nákupu online jsou vstupenky zasílány pouze elektronicky na email klienta, který vyplnil ve formuláři. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za to, že klientovi nebude vstupenka doručena

z důvodů na straně klienta, hlavně z důvodu špatně vyplněného emailu, přeplněné schránky, nebo spam filtrů. Jiné možnosti odeslání nejsou možné.

Zakoupené vstupenky a startovné nelze vyměňovat ani vracet. Za ztracené, či odcizené vstupenky neposkytuje organizátor náhradu.

Poskytované slevy se neslučují.

Klient se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená organizátorem akce a pravidly spojená s místem konání akce.

Je-li smlouva mezi klientem a organizátorem uzavřena prostředky komunikace na dálku, nese náklady na prostředky komunikace na dálku v plné výši klient dle podmínek poskytovatele telekomunikačních služeb, jehož služby využil. Organizátor v této souvislosti neuplatňuje vůči účastníkovi kurzu žádné další poplatky.

1.1.4  STORNO PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Klient bere na vědomí, že smlouva uzavřená s organizátorem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy organizátor tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky/startovné), a klient proto od ní nemůže odstoupit s využitím ustanovení o ochraně spotřebitele.

Dojde-li ze strany organizátora k úplnému zrušení akce, má klientovi právo na vrácení vstupného. Organizátor vrátí klientovi zaplacené vstupné prostřednictvím portálu a platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného. V případě platby bankovním převodem pak bude vstupné vráceno na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.

2.  OBCHODNÍ SDĚLENÍ – NEWSLETTER

Klient uděluje souhlas s tím, aby mu organizátor prostřednictvím emailové komunikace zasílal výhradně informace ohledně akce, na kterém je přihlášen a na další obdobné akce, ktreé bude pořadatel v budoucnu pořádat.

Pro odhlášení z newsletteru napište email na admin@toraja.cz

3.  DOKUMENTACE – FOTO, VIDEO, AUDIO

Klient nebo zákonný zástupce bere na vědomí, že organizátor může dokumentovat akce pořádané organizátorem (soutěže, soustředění a další.) za pomoci video, audio a foto zařízení, případně textovou formou. Klient dále bere na vědomí, že tento materiál může být organizátorem zveřejňován na webových stránkách a sociální sítích organizátora nebo v jiných propagačních materiálech organizátora, či externích materiálech sloužící k propagaci organizátora.

4.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je organizátor (dále jen správce).

Kontaktní údaje správce jsou admin@toraja.cz

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje klientů, které mu jsou sděleny v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb, zejména osobní údaje poskytnuté klienty v přihlášce do soutěže, objednávce vstupenek a jiné, pro plnění předmětu této smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem činnosti Správce. Klient bere na vědomí, že Správce v rámci své činnosti předává osobní údaje těmto kategoriím subjektů: příslušným sportovním organizacím a sportovním svazům, Českému svazu tanečního sportu, z.s., World DanceSport Federation, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, justice, pojišťovnám, a to za účelem vedení evidence členské základny, agenda dotací, vyřizování pojištění, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím apod.).

Odesláním přihlášky/objednávky projevuje klient souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen s podmínkami GDPR.

Správce uchovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Dále pak pro účely poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů), analýz a další nabídky služeb organizátora. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních, účetních a obdobných dokumentů (kroniky, výsledkové listiny, výroční zprávy, účetní závěrky,…) mohou být údaje uchovávány po celou dobu existence Správce a dále dle požadavků na uchování dokumentů pro účely archivační, historické, vědecké či statistické.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu organizátora a nejsou poskytovány třetím osobám.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Klient je povinen informovat správce o změně osobních údajů, či dalších kontaktních údajů bez zbytečných odkladů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2022

5.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní, reklamační a platební podmínky jakož i informace o ochraně osobních údajů jsou soutěžícím i zájemcům o vstupné přístupné na internetových stránkách organizátora www.dancesportpro.cz/ Objednáním vstupného či přihlášením soutěžícího klient vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů.

Vznikne-li spor mezi klientem a organizátorem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž evropskou on-line platformu pro mimosoudní řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Organizátor je oprávněn VOP kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění na internetových stránkách www.dancesportpro.cz/

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2022